การรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รอบ 2
ระบบจะเปิด วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 00.01 น.
ระบบจะปิด วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.